นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคว้ารางวัลเยาวชนคนต้นแบบประจำปี 2566


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีแก่นายอมรเทพ เปรมพลับ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ในโอกาสเข้ารับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบประจำปี 2566 สาขาบำเพ็ญประโยชน์ จากสโมสรโรตารีจตุจักร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมสโมสรนายทหารปืนใหญ่ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน โดยมี ผศ.สงกรานณ์ ขุนทิพย์ทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อ.สุภัคธัช สุธนภิญโญ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี
Top