กองพัฒนานักศึกษา MOU ร่วมเครือข่ายกิจกรรมนศ. 9 สถาบัน พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 9 สถาบัน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและองค์การนักศึกษาเข้าร่วม  จัดโดย สถาบันการบินพลเรือน ณ ห้องประชุมนานาชาติ สถาบันการบินพลเรือนTop