ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 (ประกาศครั้งที่2/2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566

สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564

ระดับปริญญาตรี สำเร็จการศีกษาวันที่ 23 กันยายน 2563 - 13 กันยายน 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา สำเร็จการศึกษา ปีการศีกษา 2563-2564

ประกาศครั้งที่ 2/2

---------------


-----------.

Top