วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยกระดับจากโครงการ จัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษที่ได้เปิดดําเนิน การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ภายใต้แนวทางการ พัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศในด้าน ต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรการ ศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมที่ต้องใช้ภาษา อังกฤษเป็นภาษาหลักในการเพิ่มศักยภาพ และความสามารถของประชากร ซึ่งสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเข้ามา มีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษาโดย เน้นการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่เป็นสากล เช่น ภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาและเตรียมความ พร้อมในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ให้เหมาะสมและสอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาของ ประเทศ โดยมีนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ที่ทันสมัย มีความรู้ภาคปฏิบัติด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิต ของวิทยาลัยนานาชาติสามารถเป็นกําลังสําคัญของสังคมยุค Knowledge-based และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ Thailand 4.0 หรือ “ประเทศไทย 4.0” ที่เป็น Valuebased Economy ได้อย่างมีคุณภาพ

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ด้วยเหตุผลจากจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น และความต้องการพื้นที่ในการพัฒนาห้อง ปฏิบัติการที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ นอกจากนี้ระบบการเรียนของ วิทยาลัยนานาชาติ ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานหน่วยงานตาม ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา กิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามความร่วมมือ

ซึ่งในอนาคตยังมีแผนในการพัฒนา ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เอื้ออํานวย ต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัย การจัดบุคลากรทางสายวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาให้ความรู้ การเสริมภาษาที่สามนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยทุกกระบวนการเน้นการพัฒนาทักษะเสริมความเชี่ยวชาญใน การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการ ของสถานประกอบการและตลาดแรงงานใน ประเทศและต่างประเทศ ตามเป้าประสงค์ของ การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ


วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยนานาชาติแม่แบบที่ดีของสังคม (Smart Archetype University of the Society)


พันธกิจ (Mission)

 1. ให้การศึกษา : เพื่อผลิตบัณฑิต ที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะผลิตครู และปลูกฝังประชาชนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนรู้ระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่ รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้ม เป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
 2. วิจัย : โดยมุ่งมั่นในการลงทุน ทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อ ความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่าน การแสวงหาด้วยการวิจัยทางวิชาการที่อุดมไป ด้วยความคิดสร้างสรรค์
 3. บริการวิชาการ : เพื่อการส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
 4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ วัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้าง แม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ ยกย่องและชื่นชมของมนุษยชาติ

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration)
 1. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศยุคดิจิทัล B.B.A. (Digital International Business)

  - International Business Major/ วิชาเอกบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

  - Digital Business Management Major/ วิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
 1. สาขาวิชาธุรกิจการบิน B.A. (Airline Business)
 2. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว B.A. (Tourism Management)
 3. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  B.A.(Hotel Management)
  • Hotel Innovation Major / วิชาเอกการโรงแรม
  • Restaurant and Catering Major / วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร
หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) (Bachelor of Education)
 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ B.Ed. (Mathematics)

ที่ตั้ง

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ต.คลองโยง อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม ติดต่อ: โทรศัพท์ 034 964 946 โทรสาร 034 964 945 เว็บไซต์ www.ssruic.ssru.ac.th ID Line: @ssruic


เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top