วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและ สือใหม่ (SuanSunandha International School of Art) ศูนย์การศึกษาจังหวัด นครปฐม ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมและสื่อใหม่ ซึ่ง เป็นความสอดคล้องกับตลาดแรงงานและการ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการยกคุณภาพ มาตรฐานการเรียนการสอนและการสร้าง องค์ความรู้และการวิจัย อีกทั้งยังตอบสนอง ต่อเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็ง ความ โดดเด่นและความเป็นเลิศในสาขาวิชาการสร้าง ภาพยนตร์ สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อ ดิจิทัล ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ตามนโยบาย ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะ นานาชาติ


ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม และสื่อใหม่ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดย เน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉเพาะในสาขา มีทักษะ ด้านการปฏิบัติงานการบริหารตามมาตรฐาน สากล มีความเป็นผู้นํา และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม มุ่งสู่การเป็นศูนย์การความเป็นเลิศ ด้านการศึกษาสื่อบันเทิง (Excellence Edutainment Centre) ของประเทศ


อัตลักษณ์ (Identity)

เป็นผู้นําด้านภาพยนตร์และสื่อใหม่


เอกลักษณ์ Uniqueness

มุ่งเน้นความเป็นวัง และสร้างสรรค์ ผลงานด้านการภาพยนตร์และสื่อใหม่สู่สากล


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ และการศึกษาบันเทิงในภูมิภาคอาเซียน


พันธกิจ (Mission)

วิทยาลัยภาพยนตร์ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มีพันธกิจสําคัญ คือ เน้นการจัดการศึกษาและการวิจัยในสาขาการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม และสื่อใหม่ จึงกําหนดพันธกิจที่สําคัญ ดังนี้

  1. ผลิตบัณฑิตด้านภาพยนตร์ ศิลปะ การแสดง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม และสื่อสมัยใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการ ของชุมชนท้องถิ่น และสังคม
  2. วิจัยการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม และสื่อใหม่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
  3. บริการด้านภาพยนตร์ ศิลปะการ แสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม และ สื่อใหม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
  4. สร้างเครือข่ายและร่วมมือกับ ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสม และสื่อใหม่ เพื่อระดมทุน สําหรับการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ วิทยาลัย เพื่อยกมาตรฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ และเพื่อเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์และการ บันเทิง (Excellence in Creativity and Entertainment) ในภูมิภาคอาเซียน
  5. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็น ศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

เข้าสู่เว็บไซต์ของคณะ
Top