มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

Event

29 Mar

บัณฑิต วิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 10

ณ อาคารศรีจุฑาภา
26 Mar

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562

อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1
26 Mar

โลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดพิธีมอบหมวกวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตร ธุรกิจพาณิชยนาวี

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
18 Mar - 21 Mar

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฝ่าย กิจการนักศึกษา จัดโครงการศิลปกรรมปันน้ําใจส่งเสริมด้านจิตอาสา

จ.ลำปาง
17 Mar - 20 Mar

วิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย จัดโครงการทัศนศึกษาสิ่งทอพื้นเมืองจัด

ณ แหล่งทอผ้าหริภุญชัย ณ จ.ลําพูน และจ.เชียงใหม่