Map & Directions

SSRU Map

Getting to SSRU

ถนนราชวิถี
รถเมล์สาย 18, 19, 28, 56, 108, 510, 515, ปอ.พ.4, 539
ถนนสามเสน
รถเมล์สาย 3, 9, 16, 19, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 110, 505, 524

SSRU Contact

SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Messege to SSRU

Submit * Required Field
Top