มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม : Smart Archetype University of the Society

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ และปรับภูมิทัศน์ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ...

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ และปรับภูมิทัศน์ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม (ระยะที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว) ...