คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๒"
SSRU admin
2017-09-06 09:30:15
2017-10-08
หอประชุมสุนันทานุสรณ์

          ด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการ "เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๒" ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์รูปแบบของวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ และคงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          ในการนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ "เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๒" ในวันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา