ถาม - ตอบ (Q and A)

คำถามจากนักศึกษา (กยศ.)

คำถามนักศึกษา  รหัส 60 ตอนนี้พักการเรียนไว้ 2 ภาคเรียนการศึกษา กลับไปเรียน ปี 2 เทอม 1 แต่เคยกู้ไปแล้วจะสามารถกู้ได้อีกไหม จนจบปริญญาตรี
ตอบ ได้ค่ะ สามารถทำแบบคำขอกู้ยืม ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มหน้าเพจ กองทุน กยศ. สวนสุนันทา หรือ เพจกองพัฒนานักศึกษา สวนสุนันทา และเรียนจิตสาธารณะออนไลน์ 5 หลักสูตร 15 ชั่วโมง ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เลยค่ะ และรอประกาศจากทางกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัย อีกครั้งค่ะ


คำถามนักศึกษา  รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ยาวถึงสิ้นเดือน พ.ค. แบบนี้ก็ทำจิตอาสาลำบาก
ลำพังที่เรียนออนไลน์ชั่วโมงกิจกรรมไม่พอ จะให้ทำอย่างไรดี
ตอบ น้องๆ ไม่ต้องกังวลนะคะ ตอนนี้สามารถเรียนจิตสาธารณะออนไลน์นี้ได้ก่อน ถ้ามีหลักสูตรจากทางกองทุนฯ เพิ่มเติมหรือให้ส่งขอกู้ยืมเพียง 15 ชั่วโมง จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ


คำถามนักศึกษา  ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิก กยศ. สามารถสมัครแล้วทำได้ไหม
ตอบ ได้ค่ะ สามารถลงทะเบียนขอรหัสผ่านได้ที่เว็บไซต์กองทุน กยศ. https://www.studentloan.or.th/ เข้าเมนู ระบบ e-Studentloan และเข้า เมนู นักเรียน/นักศึกษา และคลิกปุ่ม ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จะได้รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบค่ะ


คำถามนักศึกษา  เคยกู้ กยศ. ตอน ม.ปลาย ต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านใหม่หรือไม่
ตอบ  เคยกู้ เป็นสถานะผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา ใช้รหัสเข้าระบบ กองทุน กยศ. ที่มีอยู่แล้วได้เลยค่ะ


คำถามนักศึกษา  จะลงทะเบียน กยศ. คะ ลงตั้งแต่วันที่ 2-24 เมษายน จนตอนนี้ยังไม่ได้รับรหัสผ่านทางอีเมลล์ หรือข้อความอะไรเลยค่ะ สามารถแก้ปัญหายังไงได้บ้าง
ตอบ  ระบบ e-Studentloan กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ดูแลระบบใหญ่ให้ค่ะ ถ้าหากเกิดปัญหา น้องๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02 016 4888 กด 9 นะคะ


คำถามนักศึกษา  กยศ.ปี 2563 เป็นผู้กู้รายเก่า ตอนนี้ต้องมีการเข้าไปยืนยันในเว็บอะไรก่อนไหม หรือรอประกาศ จากทางมหาวิทยาลัย ทางเพจอีกที
ตอบ ตอนนี้ระบบการกู้ยืมของปีการศึกษา 2563 ยังไม่เปิดให้กู้ยืม แต่ตอนนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและเข้าเรียนจิตสาธารณะออนไลน์ 5 หลักสูตร 15 ชั่วโมง ได้ก่อนค่ะ หากระบบเปิดจะแจ้งประกาศหน้าเพจอีกครั้งค่ะ

 


ประเด็นคำถามจากผู้รับบริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

การวิจัย
1.  กรอบการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2563  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย  มีรายละเอียดอะไรบ้าง
 ตอบ     กรอบการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ในปีงบประมาณ 2563  มี 4 กลุ่มเรื่อง ได้แก่

 • งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม
 • งานวิจัยศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
 • งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 • งานวิจัยเพื่อขยายผลตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

            ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ris.ssru.ac.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร   หัวข้อ เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้ ปี 2563   ในเอกสารคู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขภายใน 1343-5 ต่อ 12

2.  การทำสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย  ต้องมีเอกสารแนบอะไรบ้าง
ตอบ    เอกสารแนบสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน  นักวิจัยและผู้ค้ำประกัน          อย่างละ 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  นักวิจัยและผู้ค้ำประกัน                                         อย่างละ 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีนักวิจัยและผู้ค้ำประกันมีคู่สมสร)                   จำนวน  2 ชุด    

                 กรณีมีคู่สมควร จะต้องแนบเอกสารของคู่สมสรด้วย ดังนี้

 • สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชน คู่สมสร                           อย่างละ 2 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     อย่างละ 2 ชุด

            ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ris.ssru.ac.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร   หัวข้อ เอกสารประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบรายได้ ปี 2563   ในเอกสารคู่มือนักวิจัยและบริการวิชาการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขภายใน 1343-5 ต่อ 12

3.  การรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1  70%  ต้องแนบหลักฐานอะไรบ้าง
ตอบ     หลักฐานการรายงานความก้าวหน้างานวิจัย งวดที่ 1  70%  ประกอบด้วย

 • งานวิจัยบทที่ 1 – 3
 • เอกสารรายงานการเงิน
 • เอกสาร มคอ. ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 • แบบความร่วมมือและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

            ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ris.ssru.ac.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร   หัวข้อ เอกสารฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขภายใน 1343-5 ต่อ 12


การบริการวิชาการ
1.  อยากทราบกรอบงบประมาณตามหมวดรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อการเบิกเงินโครงการบริการวิชาการ
ตอบ  อาจารย์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ris.ssru.ac.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร   หัวข้อ เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ หัวข้อย่อย เอกสารเบิกจ่าย  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขภายใน 1343-5 ต่อ 16

2.  แบบการรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ มีหัวข้ออะไรบ้าง
ตอบ  อาจารย์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ris.ssru.ac.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร  หัวข้อ เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ หัวข้อย่อย คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุง  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขภายใน 1343-5 ต่อ 16

3.  มีตัวอย่างแบบประเมินโครงการบริการวิชาการ 3 ด้าน หรือไม่ มีหัวข้ออะไรบ้าง
ตอบ     แบบประเมินโครงการบริการวิชาการ  3 ด้าน  ประกอบด้วย

 • ความพึงพอใจ
 • ความรู้ ความเข้าใจ
 • การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

            อาจารย์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดตัวอย่างแบบประเมินโครงการบริการวิชาการ ได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา www.ris.ssru.ac.th เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร  หัวข้อ เอกสารฝ่ายบริการวิชาการ หัวข้อย่อย ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขภายใน 1343-5 ต่อ 16


 

Top