สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ ๑๘-๒๕ ปี ร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
SSRU admin
2018-10-16 10:15:04


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา อายุ ๑๘-๒๕ ปี ร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ใน โครงการสวนสุนันทาสืบสาน ขับขานลูกทุ่งไทย (ระดับอุดมศึกษา) ชิงโล่และเงินรางวัลมากมาย โดยมีเกณฑ์การประกวด ดังนี้


#คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดเพศ และสถานศึกษา

๒. อายุ ๑๘ – ๒๕ ปี

๓. ไม่ได้เป็นนักร้องอาชีพ

๔. ประเภทการขับร้องเดี่ยว


#รางวัล

๑. รางวัลชนะเลิศ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๕. รางวัลขวัญใจมหาชน ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร


#วิธีการดำเนินงาน

๑. สมัครเข้าประกวด ตามกำหนด

๒. ผู้สมัคร ต้องเตรียมเพลงมาในวันประกวด ๒ เพลง (Backing Track) ตามที่ระบุในใบสมัคร โดยใช้ในรอบคัดเลือก ๑ เพลง และหากเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ใช้เพลงที่ไม่ซ้ำกับเพลงในรอบคัดเลือกอีก ๑ เพลง (เพลงที่จะร้องประกวด ผู้สมัครจะต้องเลือกมาเอง ทั้งนี้เพลงที่นำมาต้องไม่มี Guide Melody)

๓. ผู้เข้าประกวด จะต้องแต่งกายสุภาพ

๔. ผู้เข้าประกวด จะต้องส่งซีดีเพลงที่จะร้อง ให้กับผู้ควบคุมเสียงตรวจความเรียบร้อยก่อนลงทะเบียน

๕. ผู้เข้าประกวด สามารถสมัครได้ทาง https://goo.gl/forms/PTAMZL18550Jj1LV2


#วันเวลาและสถานที่ดำเนินงาน 

* รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

* ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

**รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**