โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13
SSRU admin
2017-01-31 13:44:48

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13 โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ สานักทะเบียนธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง) อบรมระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 

สถานที่รับสมัคร ณ ห้องสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ(ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯหรือโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.facebook.com/guideinterssru จากนั้นสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่ yingwin@hotmail.com หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เลขที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กรณี สมัครทางออนไลน์นี้ กาหนดการสมัครและส่งจดหมายปิดรับภายในวันที่ 29 เมษายน 2560 

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากกรมการท่องเที่ยว ถึงเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทาการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร โทร.081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ 02-160-1548-50 

>> อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม <<

>>  Download ใบสมัคร  <<