ลงทะเบียนและรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ปีการศึกษา 2561
SSRU admin
2018-06-05 09:29:07

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและรับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะภายในมหาวิทยาลัย)

วันที่ 5 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2561

ลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61” ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  http://www.ge-tablet.ssru.ac.th

วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2561

รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) ตามวัน เวลา ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ

- รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 

- รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่รับ อาคาร 38 ชั้น 3 (สนามแบดมินตัน)

-----------------------------------------------------------------------

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรับเครื่องแท็บเล็ต

1. ใบรายการรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) จำนวน 2 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ

2. บัตรนักศึกษา / บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

4. สำเนาใบเสร็จชำระค่าลงทะเบียนเรียน ที่ระบุค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา 

5. กรณีมอบบุคลอื่นรับแทน

- บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาผู้รับแทน จำนวน 1 ชุด 

- หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต http://www.ge-tablet.ssru.ac.th


***ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จุดให้บริการนักศึกษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ อาคาร 34 ชั้น 1 โทร.02-160-1265-70 ต่อ 102-106, 201-207, 301-305 หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ge-tablet.ssru.ac.th