ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 1-3 ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติ...
SSRU admin
2015-10-28 14:10:26

ขอเชิญหัวหน้าหมู่เรียนชั้นปีที่ 1-3 ประชุมเพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติและการชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าใช้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษาและระบบการตรวจสอบหน่วยชั่วโมงกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา โดยให้เข้ารับฟังการชี้แจงตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ชั้นปีที่ 1 วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.

ชั้นปีที่ 2 วันพุธที่ 18พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.

ชั้นปีที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 19พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.

ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4

ขอความร่วมมือหัวหน้าทุกหมู่เรียนให้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน