SSRU OPEN HOUSE
SSRU admin
2018-11-05 11:44:47


สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีฝันจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ และ ต้องการศึกษาต่อ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ในวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว PR & CC กันนะคะ