31 มีนาคม นี้ สวนสุนันทาเปิดเวทีเวทีหาทางออกกระบวนการผลิตครู
SSRU admin
2017-03-29 12:35:39

31 มีนาคม นี้ สวนสุนันทาเปิดเวทีหาทางออกกระบวนการผลิตครู

31 มีนาคม นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ CHES, ทปสท. และองค์กรพันธมิตร จัดเวทีเสวนา เรื่อง “ตั๋วครู : วิกฤตของวิชาชีพครูจริงหรือ?” มาระดมความคิดหาทางออกของกระบวนการผลิตครู ใช้ครูและพัฒนาครูร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.30 น.
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดโครงการ และปาฐกถาเรื่อง “แนวโน้มของของวิชาชีพครู ในยุค Thailand 4.0” 
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHESS) ให้ทัศนะเรื่อง
“แง่มุมของคำว่า วิชาชีพ กับ อาชีพครู” 

จากนั้นเปิดเวทีเสวนา ระดมความคิดเห็น“ตั๋วครู : วิกฤตของวิชาชีพครูจริงหรือ” 
โดยผู้ร่วมเสวนา
1.ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ อดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) และคณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
2.ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา
3.ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการแห่งประเทศไทย
4.อ.กมลเทพ ชังชู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราโมชพัฒนา
5.ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค รองเลขาธิการศูนย์ประสานงาน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (CHESS)
ผู้ดำเนินการเสวนา ผู้เข่าร่วมเสวนา ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ย้ำอีกครั้ง 31 มีนาคมนี้ 08.30 - 12.30 น. เรามีนัดเสวนาหาทางออกของปัญหาร่วมกัน 
ที่ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2160 1023 / 0 2160 1400