รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาแฟชั่น เข้าร่วมงานสัมนา "โครงการส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทย"
SSRU admin
2016-04-28 10:51:11

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาแฟชั่น เข้าร่วมงานสัมนา "โครงการส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทย"

อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีฯ นำนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการส่งเสริมการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน "Contemporary Essence" ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา