ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายจากผู้แทนองค์กรรางวัลโนเบล ในงานวิทยาศาสตร์
SSRU admin
2015-08-27 10:29:08

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายจากผู้แทนองค์กรรางวัลโนเบล ในงานวิทยาศาสตร์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา