น.ศ. ครุศาสตร์คว้ามงกุฎ SSRU QUEEN 2016
SSRU admin
2016-08-26 09:42:56

น.ศ. ครุศาสตร์คว้ามงกุฎ SSRU QUEEN 2016
วานนี้ (25 สิงหาคม 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "สวนสุนันทาวิชาการ วิชาการสัมผัสได้ ประจำปี 2559" โดยมี อาจารย์อโนชา โรจนพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าลานอาคาร 56 และ 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำหรับกิจกรรมวันแรกเริ่มต้นด้วยกิจกรรมหลักคือ การประกวดขวัญใจสวนสุนันทา SSRU QUEEN 2016ภายใต้ความถูกต้อง เท่าเทียม : Right and Equality ซึ่งได้ผลการตอบรับอย่างท่วมท้น ในปีนี้มีผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาเพศทางเลือกที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งผลการตัดสินปรากฏว่า

ศมิตานันต์ พัฒนศิริชัย (ไอติม)นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้ามงกุฎเพชร SSRU QUEEN 2016 มูลค่าหนึ่งแสนบาทไปครอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทัสดา จันทร์โสภา(อิม) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ฉัตรพิมณย์ ถิ่นงาม(ป็อป) นักศึกษาสาขาวิชาศิลปการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัล Best Costume ได้แก่ ธัญญรัตน์ ชัยศิริเพชรรัตน์ (นิว) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
รางวัลขวัญใจสมาคมศิษย์เก่า ได้แก่ มีนานภัส ล้ำเลิศ (วิว) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
รางวัล Poppular Vote ได้แก่ ศิริประภา สืบสกุล (มีน) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

นอกจากนี้คณะวิทยาการจัดการยังมีกิจกรรมทางวิชาการให้ร่วมเรียนรู้ และสัมผัสไปพร้อมๆกัน อาทิ การให้ความรู้และสาธิตเข้าสู่ธุรกิจบริการแบบครบวงจร(ด้านการจัดเลี้ยง) การแสดงนิทรรศการและผลงานของนักศึกษาแขนงวิชาวารสารสนเทศ และแขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม การฝึกปฏิบัติจัดรายการทางด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ การเป็นพิธีกร การเป็นผู้ประกาศ ฯลฯ และการแสดงของนักศึกษา "The performance of FMS student potential" สำหรับกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการภายใต้การจัดงาน "สวนสุนันทาวิชาการ วิชาการสัมผัสได้ ประจำปี 2559"ดำเนินงานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2559 พร้อมกับกิจกรรมที่น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน พร้อมรับทราบข่าวสารการอัพเดทกิจกรรมตลอดการจัดงานได้ทาง www.fms.ssru.ac.th Facebook fanpage และ Instragram ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th
ที่มา: กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา