ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
SSRU admin
2016-02-24 10:00:31

ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วม โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรลงทะเบียนที่ http://www.rdi.ssru.ac.th/patent2016

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา