น.ศ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดูงาน บ.ทีพิไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
SSRU admin
2015-12-21 10:35:33

น.ศ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดูงาน บ.ทีพิไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนำโดย รองศาสตราจารย์ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ ได้นำนักศึกษาของสาขาวิชา ชั้นปีที่ 4 ไปศึกษาดูงานการจัดการขยะโดยการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน ณ โรงงานผลิตและแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า บริษัท ทีพิไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) จังหวัดสระบุรี ในงานนี้ นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนเป็นอย่างมาก อาทิ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการแปรรูปขยะก่อนนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า การผลิตน้ำมันจากขยะ ได้เห็นภาพของเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะวันละมากกว่า 300-500 ตัน และอาจารย์ยังได้นำชมโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงาน ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ได้ผ่อนคลายจากการเรียนและการสอบปลายภาคอีกด้วย นักศึกษาอยากให้อาจารย์พานักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไปศึกษาดูงานก่อนจะจบการศึกษาเพราะทำให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าจริงๆ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา