ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์
SSRU admin
2017-03-21 15:45:25

ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาบัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา