น.ศ.ศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" รวดเดียว 2 ประเภท ในการประกวด โครงงาน "เยาวชนนวัตศิลป์"
SSRU admin
2017-09-20 13:43:41

น.ศ.ศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล "ชนะเลิศ" รวดเดียว 2 ประเภท  ในการประกวด โครงงาน "เยาวชนนวัตศิลป์"

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผ่านเข้าร่อบสุดท้ายและได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ถึง 2 ประเภท พร้อมเงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประกวด โครงงาน "เยาวชนนวัตศิลป์" โครงการพัฒนาศิลปหัตถกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา ประเภทอุดมศึกษา Craft the Future ซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

การประกวดครั้งนี้ แบ่งหัวข้อการประกวดออกเป็น 3 หัวข้อ ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ได้ชนะเลิศการประกวด 2 หัวข้อ ได้แก่ SACICT Craft Trend หรือ แนวคิด Craft Innovation นางสาวมนต์ณัฐ ทองนำ ชื่อผลงาน "โคมไฟจากใบลาน" และหัวข้อ Crafts & Community ผลักดันหัตถกรรมในชุมชนให้เป็นกลไกหลักในการสร้างความร่วมมือ (Craft Collaboration) สู่ความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืนของชุมชน (แบบทีม) นายวริศ อุ่นสมบัติ นายวริยะ เกตุชู และนายเมธา โมกขเวศ ชื่อผลงาน การออกแบบอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานปูนปั้น กรณีศึกษางานปั้นปูนสดสกุลช่างเพชรบุรี โดยมีอาจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกโครงการ


นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอีก 2 ทีม ได้แก่ นางสาวสุภาวิณี ใจกว้าง ชื่อผลงาน การออกแบบเครื่องประดับจากเศษวัสดุในงานหัตถกรรม และนายภัทรวุธ จุลพันธ์ นายมงคล อิงคุทานนท์ ชื่อผลงาน การเพิ่มมูลค่าสาหร่ายในนากุ้งโดยพัฒนาเป็นกระดาษหัตถกรรม

การประกาศผลการประกวดดังกล่าว จัดขึ้น ณ ชั้น 5 ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)/ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา