ขอเชิญเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว"โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์วังสวนสุนันทา"
SSRU admin
2016-06-20 16:13:46

ขอเชิญเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว"โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์วังสวนสุนันทา"

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา