วจก.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(รอบที่3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
SSRU admin
2017-05-17 09:55:22

วจก.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(รอบที่3) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา :  กันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา