ร่วมฟังบรรยายพิเศษ "บุคลิกภาพที่ดี ได้งาน ได้ใจ ได้อะไรกว่าที่คิด"
SSRU admin
2017-03-17 09:02:14

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ "บุคลิกภาพที่ดี ได้งาน ได้ใจ ได้อะไรกว่าที่คิด"

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา  : กันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา