สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Google Apps for Education ให้กับคณะ
SSRU admin
2015-09-16 10:20:34

สำนักวิทยบริการฯ จัดทำโปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Google Apps for Education ให้กับคณะ

ที่มา ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา