ประชาคมสวนสุนันทาและชุมชนรวมใจ ร่วมพิธีอุปสมบทธรรมศึกษา
SSRU admin
2016-06-16 09:55:42

ประชาคมสวนสุนันทาและชุมชนรวมใจ ร่วมพิธีอุปสมบทธรรมศึกษา

ในปี 2559 นี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพิธีอุปสมบทตามโครงการธรรมศึกษา ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 23 ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2559 โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานตลอดงานพิธี และมีบุคลากรของสวนสุนันทาและชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น

โครงการธรรมศึกษาเริ่มต้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ถวายพานธูปเทียนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ บรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวลาอุปสมบทต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ตามด้วยพิธีอุปสมบทในวันที่ 14 มิถุนายน ณ พระอุโบสถ โดยมีพระธรรมกวี เจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพิธีฉลองพระนวกะในวันที่ 15 มิถุนายน โดยจะมีพิธีลาสิกขา ในวันที่ 29 มิถุนายน ณ พระอุโบสถ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

โครงการธรรมศึกษานี้ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ในสวนสุนันทา และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับสังคมไทย

ติดตามชมประมวลภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.ssru.ac.th
ที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน