การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกรมือใหม่...ก้าวไกลสู่อาชีพ
SSRU admin
2017-03-16 09:42:10

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นพิธีกรมือใหม่...ก้าวไกลสู่อาชีพ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
1. http://ilpc.ssru.ac.th 
2. www.facebook.com/ilpcssru

ที่มา :  สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต(สสสร.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา