คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดี ถวายพระพร 2559"
SSRU admin
2016-08-15 10:33:27

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดี ถวายพระพร 2559"(10 สิงหาคม 2559 ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการ "12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดี ถวายพระพร 2559" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้บริหาร รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูปถวายเป็นพระราชกุศล การลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และการประกวดขับร้องเพลง "บุญของคนไทย" และเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (รอบชิงชนะเลิศ) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณชลธี ธารทอง , คุณชัยชนะ บุญนะโชติ , คุณวิไล พนม,คุณสัมพันธ์ พัทลุง และคุณสุวรรณ มโนษร ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศฝ่ายชาย

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นายพลพล เทพณรงค์จากโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นายกฤติเดช สมตน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจากคณะวิทยาการจัดการ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นายเฉลิมวงศ์ ธรรมพิชิตศึก จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศฝ่ายหญิง
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวกฤติญา รุจิภัทรเจริญ จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวธัญชนก เรืองจุ้ย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจากคณะวิทยาการจัดการ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวรุ่งนภัสสร มาพล จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า "การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหนึ่งของ คณะวิทยาการจัดการ ในการจัดโครงการ"12 สิงหา มหาราชินี ลูกพระนางสดุดี ถวายพระพร 2559" เป็นกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้ระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ อีกทั้งยังเป็นการสืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และวิถีการอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมสังคม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถ จากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ตลอดจนคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ขอบคุณนักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้"
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา