นิเทศศาสตร์ วจก. จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ CA.Show ประจำปี 2559
SSRU admin
2016-08-15 10:14:41

นิเทศศาสตร์ วจก. จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ CA.Show ประจำปี 2559
(10 สิงหาคม 2559) นักศึกษากลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ในรูปแบบการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์แก่นักศึกษาใหม่ โดยให้แต่ละกลุ่มจัดการแสดงตามที่ตนเองต้องการและนำมาแข่งขันกัน ภายใต้ชื่อกิจกรรม "CA. Show" ซึ่งในปีนี้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้จัดการแสดงที่สะท้อนสังคม อาทิ โปเกม่อนฟีเวอร์ เฟซบุ๊คไลฟ์ หรือปัญหาสังคมที่ได้พบเจอ รวมถึงปัญหาทางด้านการเมืองด้วย โดยกิจกรรมมีนักศึกษาผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 600 คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
" CA. Show ไม่สำคัญที่การแพ้หรือชนะแต่ทำให้ได้ทราบว่า เด็กแต่ละคนเป็นอย่างไร และเขาควรจะได้รับการส่งเสริมอย่างไรต่อไป" อาจารย์ณรงค์ อนุรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และผู้ริเริ่มกิจกรรม กล่าว

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา