ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรฯ
SSRU admin
2017-03-15 10:11:11

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรฯที่มา : สาลินี บุญสมเคราะห์
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา