งานสัปดาห์หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔
SSRU admin
2017-03-15 09:55:34

งานสัปดาห์หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔
วันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ พบกับงานสัปดาห์หอจดหมายเหตุสวนสุนันทา ครั้งที่ ๔
๕ วัน ๕ กิจกรรม และมีเงินรางวัลมากมาย
สมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
**ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. ๐๒๑๖๐๑๒๔๖