ผอ.สสสร. มอบวุฒิบัตรแก่ นศ. ที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ Intensive English Course
SSRU admin
2016-06-13 13:56:22

ผอ.สสสร. มอบวุฒิบัตรแก่ นศ. ที่ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ Intensive English Course

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://ilpc.ssru.ac.th
2. www.facebook.com/ilpcssru
ที่มา : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต(สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา