มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)
SSRU admin
2017-06-12 10:53:49

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 3)

___________________________________________________

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
    - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
    **
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
   - สาขาวิชาสถิติประยุกต์
   **
รายละเอียดหลักสูตร