สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักศึกษาประจำสาขา
SSRU admin
2015-09-10 09:39:15

สาขาวิชารัฐศาสตร์ ส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานนักศึกษาประจำสาขา


วันที่ 8 กันยายน 2558 สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการเลือกตั้งประธานนักศึกษาประจำสาขาวิชา การเลือกตั้งในครั้งมีผู้สนใจมาใช้สิทธิ์กันอย่างคับคั่ง โดยมีผู้ลงสมัคร จำนวน 2 พรรค สำหรับพรรคที่มีนโยบายชนะใจและได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด คือ พรรคสิงห์ก้าวหน้าประชาธิปไตย ประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1.นายไกรวิชญ์ พรมฮวด ประธาน
2.นายกฤษณ์พัฒน์ แย้มดอนไพร รองประธาน
3.นางสาวสุชาดา นิลกรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
4.นางสาวผกามาศ แสงเย็น ฝ่ายวิชาการ
5.นางสาวพัชริดา สุพร ฝ่ายกิจกรรม
6.นายนันท์วุฒิ ยวงเงิน ฝ่ายอำนวยการ


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา