ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โครงการ "สัปดาห์วันรพีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" 29-30 ส.ค.59
SSRU admin
2016-08-15 14:52:17

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฏหมาย(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) โครงการ "สัปดาห์วันรพีฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" 29-30 ส.ค.59
-กติกาการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
-ใบสมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย