ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
SSRU admin
2017-06-09 10:02:13

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น       วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒนา พันธุ์พืช หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.รัตนชัย ไทยประทุม หัวหน้าสาขาวิชาเคมี คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหารและการบริการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Graduate School of Natural Science and Technology และ Faculty of Science  Okayama University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติในการลงนาม MoU จาก  Prof. Dr. Yuji Yoshino คณบดีคณะวิทยาศาสต์, Prof. Dr. Kenji Tomioka คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี โดยได้รับความอนุเคราะห์ ในการติดต่อประสานงานจาก Prof. Dr. Takashi Kaneta ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้  

        พร้อมทั้งนำชมมหาวิทยาลัย และห้องปฏิบัติการ คณาจารย์ได้นำเสนองานวิจัยของสาขาให้กับคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถานศึกษาในต่างประเทศ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ศักยภาพด้านการศึกษา และแนวทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ตลอดจนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยเพื่อส่งเสริมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

        On June 8, 2017, Asst. Prof. Dr. Anat Thapinta, Dean for Faculty of Science and Technology, Asst. Prof. Dr. Piyada Achayuthakan, Deputy Dean for Academic Affairs, Dr. Tatsanawalai Utarasakul, Deputy Dean for Researh and Academic services, Dr. Wattana Panphut, Head of Industrial Microbiology Program, and Dr. Rutanachai Thaipratum, Head of Chemistry Program, delegates from Suan Sunandha Rajabhat University official visited the Faculty of Science, Okayama University. This time, Prof. Dr. Yuji Yoshino, Dean for Faculty of Science, Prof. Dr. Kenji Tomioka, Dean for Graduate of Natural Science and Technolgy, and Prof. Dr. Takashi Kaneta, Lecturer of Graduate School of Natural Science and Technology, extended a warm welcome to SSRU Dean of the faculty of Science and technology and his delegation.

        The signing of the MoU was set to establish potential academic
        collaborative efforts between SSRU and foreign academic institutions
        in an effort to improve the ranking of our university.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : ทิฆัมพร อิสริยอนันต์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา