ศูนย์ IT เปิดสอบการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT ครั้งที่2
SSRU admin
2016-06-09 10:01:25

ศูนย์ IT เปิดสอบการพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้ ICT ครั้งที่2

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. computertest.ssru.ac.th
2. www.icttest.ssru.ac.th

ที่มา : ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา