สสสร. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา และบุคลากร
SSRU admin
2015-11-06 09:27:59

สสสร. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา และบุคลากร


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.ilpc.ssru.ac.th
2. www.facebook.com/ilpcssru

ที่มา : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต(สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา