สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
SSRU admin
2015-11-05 13:50:20

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ฯ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th
ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา