คณะวิทยาการจัดการ จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10
SSRU admin
2015-10-05 13:42:20

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10

ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา