แจกบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่1
SSRU admin
2017-10-04 16:13:28

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวนสุนันทา จะแจกบัตรนักศึกษา ชั้นปีที่1
ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2560 ณ สนามเทเบิลเทนนิส อาคารกองพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
เวลา 09.00-16.00 รายละเอียดดังนี้


9 ตุลาคม 2560

-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะศิลปกรรมศาสตร์
-วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์10 ตุลาคม 2560


-คณะวิทยาการจัดการ
-วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ


11 ตุลาคม 2560

-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


12 ตุลาคม 2560


-คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ


**สิ่งที่นักศึกษาต้องนำมาในวันรับบัตรนักศึกษา**
1.สำเนาบัตรประชาชน (คำนำหน้าต้องเป็น "นาย" หรือ "นางสาว") จำนวน 1ฉบับ
2.นำโทรศัพท์มือถือติดตัวมาด้วย