โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13
SSRU admin
2017-03-03 09:36:28

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 13
โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว (2 ภาษา : ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนกลาง)
อบรมระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม ถึง 17 สิงหาคม พ.ศ.2560

สถานที่รับสมัคร สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ห้องพักอาจารย์ 2) ชั้น 2 อาคาร 37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือโหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/GuideInterSsru  จากนั้นสแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งมาที่yingwin@hotmail.com หรือ ส่งมาทางจดหมาย EMS มาที่ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เลขที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
**กรณี สมัครทางออนไลน์นี้ กำหนดการสมัครและส่งจดหมายปิดรับภายในวันที่ 29 เมษายน 2560

ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากกรมการท่องเที่ยว ถึงเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560
รับสมัครในวันเวลาราชการ 08.00-16.30 น. ในวันทำการ หากเป็นเสาร์-อาทิตย์ กรุณาโทรนัดหมายก่อนมาสมัคร

โทร. 081-644-8199 / 085-993-5609 /081-901-2928 หรือ 02-160-1548-50
ดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม http://www.ssru.ac.th/news/view/uyffd4tw5y 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา