สสสร. จัดให้อย่างต่อเนื่องกับโครงการ SSRU TALENT ส่งท้ายในเดือนตุลาคม
SSRU admin
2015-11-02 11:02:52

สสสร. จัดให้อย่างต่อเนื่องกับโครงการ SSRU TALENT ส่งท้ายในเดือนตุลาคม


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://www.ilpc.ssru.ac.th
2. www.facebook.com/ilpcssru

ที่มา : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต(สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา