ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต (Tablet) นศ.ชั้นปีที่1 รหัส 60
SSRU admin
2017-06-01 13:24:32

ลงทะเบียนรับแท็บเล็ต (Tablet) นศ.ชั้นปีที่1 รหัส 60หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนที่
เว็บไซต์ www.ge-tablet.ssru.ac.th โดยละเอียด ก่อนลงทะเบียน
-----------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)
ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและกรอกใบลงทะเบียนการรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)
ขั้นตอนที่ 2 : พิมพ์แบบฟอร์มใบรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) และเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 3 : ค้นหาและตรวจสอบสถานะ การรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet)
ขั้นตอนที่ 4 : นำอกสารหลักฐาน มารับตามวัน เวลา รอบ และสถานที่ที่ลงทะเบียนไว้
-----------------------------------------------------------------------------

***รายละเอียดกำหนดการ
กำหนดการรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) “ นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1 รหัส 60”

สอบถามเพิ่มเติม : จุดให้บริการนักศึกษา One Stop Service สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ อาคาร 34 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท์ 02-1601265 – 70 ต่อ 102 – 106 , 201 – 207 , 301 – 305 โทรสาร 02- 1601268

-----------------------------------------------------------------------------
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.gen-ed.ssru.ac.th
ที่มา  : งานประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา