ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2019-05-23 15:57:15

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 10 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 4 มิ.ย. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา