ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซต์ จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-11-23 11:34:34

ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าชคาร์บอนไดออกไซต์  จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา