ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2018-05-07 10:31:04

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดรับและยื่นซองเสนองาน วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา