ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทัศนียภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
SSRU admin
2019-03-15 10:48:24

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทัศนียภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
แหล่งที่มา : ฝ่ายพัสดุกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา